Baldpate Inn Main Floor

 

BPI Main Lodge B&B floorplan

 

Baldpate Cabins floorplansHomestead floorplan